Iztraživačko područje

Dobro došli u naš istraživački prostor!

Istraživački prostor namijenjen je uglavnom istraživačima koje detaljnije zanima kasnorimski obrambeni sustav claustra Alpium Iuliarum ili prirodna baština u njegovoj okolici. U donjoj tablici nalazi se bogata ponuda stručnih članaka i monografija te drugih priloga s brojnim korisnim savjetima.

Želimo vam ugodno čitanje i istraživanje!

Brošure
Stručni članci i knjige

AUTOR GODINA NASLOV VRSTA BAŠTINE
BĂJENARU, C. 2010 Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca. Kulturna baština
BITELLI, R. 1999 Claustra Alpium Iuliarum, Rapalska meja in fašizem: arheologija kot primer kontinuitete, Koper. Kulturna baština
BLAZNIK, P. 1969 Zahodna meja Logaškega gospostva po urbarju iz 1630 in po skici iz 1771. Loški razgledi, 16, 105–111. Kulturna baština
BLEČIĆ, M. 2001 Prilog poznavanju antičke Tarsatike / Un appunto di conoscenza di Tarsatica antica. Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 34, 65–122. Kulturna baština
BRANK, R. 1973 Rimski vodovodi na Loškem. Loški razgledi 20, 29–36. Kulturna baština
BRANK, R. 1979 Sledovi nasipov poznoantičnih obrambnih zapor pri Novi Oselici. Loški razgledi 26, 18–23. Kulturna baština
BRATOŽ, R. 1994 Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev. Zgodovinski časopis, 48, 27–35. Kulturna baština
BREEZE, D. 2007 Roman frontiers in Britain, Bristol. Kulturna baština
BURNIK, M. 2007 Moj kraj skozi čas. Življenje pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko, Sovodenj. Kulturna baština
CHRISTIE, N. 1991 The Alps as a frontier (AD 168–774). Journal od Roman archaeology, 4, 410–430. Kulturna baština
CIGLENEČKI, S. 1985 Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. Arheološki vestnik, 36, 255–284. Kulturna baština
CIGLENEČKI, S. 1994 Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundheit der Spätantike in Slowenien. Arheološki vestnik, 45, 239–266. Kulturna baština
CIGLENEČKI, S. 2015 Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the South Eastern Alps / Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utrjena krajina v Jugovzhodnih Alpah. U: Istenič, J., B. Laharnar, B., Horvat, J. (ur.) Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem. Katalogi in monografije, 41, Ljubljana, 385–430. Kulturna baština
CIGLENEČKI, S. 2016 Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes and the defence of Italy in the final part of the Late Roman period. Arheološki vestnik, 67, 409–424. Kulturna baština
DEPOLI, G. 1912 Di una pretesa iconografia del vallo romano. Bullettino della deputazione fiumana di storia patria, 2, 119–121. Kulturna baština
DOLINAR, B., VREŠ, B. 2012 Pregled flore Mišje doline in zgornjega porečja Rašice (Dolenjska, Slovenija) / A Survey of Flora of the valley Mišja dolina and the upper river basin of Rašica (Dolenjska region, Slovenia), Hladnikia, 30, 3–37. Prirodna baština
DOLINAR, B., VREŠ, B., DAKSKOBLER, I. 2013 Pregled znanih in nova nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) na Dolenjskem / Review of known and new localities of Primula carniolica in Dolenjska (southern Slovenia), Hladnikia, 32, 3–21. Prirodna baština
DOLINAR, B., VREŠ, B., DAKSKOBLER, I., SCHEIN, V., STERGARŠEK, J. 2015 Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v Notranjskem regijskem parku / Review of localities of Primula carniolica in the Notranjska Regional Park (southern Slovenia), Hladnikia, 36, 31–45. Prirodna baština
DOLINAR, B., DAKSKOBLER, I., JOGAN, N., VREŠ, B. 2017 Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v osrednjem delu njegovega areala / Review of Primula carniolica localities in the central part of its distribution area (Slovenia), Hladnikia, 39, 18–32. Prirodna baština
EAGLE, J. 1989 Testing plumbatae. U: van Driel-Murray, C. (ur.) Roman Military Equipment: the Sources of Evidence (Proceedings of the Fifth Roman Military Equipment Conference). Bar International Series, 476, Oxford, 247–253. Kulturna baština
FABEC, T. 2017 Ajdovščina. Mestno jedro in arheološko najdišče Castra, Monografije CPA, 4, Ljubljana. Kulturna baština
GAMS, I. 2003 Kras v Sloveniji v prostoru in času, Ljubljana. Prirodna baština
HITZINGER, P. 1954 Rimski zidovi na Hrušici. Novice, 12, 358–359. Kulturna baština
HITZINGER, P. 1854a Die Römerstrasse über die Julischen Alpen und deren Befestigung. Mittheilungen des Historischen Vereins für Krain, 9, 4–88. Kulturna baština
HORVAT, J. 1990 Nauportus (Vrhnika), Ljubljana. Kulturna baština
HÖCK, A. 2008 Considerazioni sulle fibule tardoromane del tipo Hrušica. U: Buora, M., Seidel, S. (ur.) Fibule antiche del Friuli, Udine, 55–61. Kulturna baština
JERINA, K., KROFEL, M., JANČAR, T. 2014 Pregled učinkov odstrela volkov v Sloveniji in presoja skladnosti odstrela z določili habitatne direktive / Review of wolf culling effects in Slovenia and assessment of its compliance with the habitat directive regulations, Varstvo narave, 27, 51–71. Prirodna baština
KLEMENC, J. 1962–64 Rakitna. Varstvo spomenikov, 9, 152. Kulturna baština
KOS, P. 1986 The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca. 300 BC – AD 1000, Ljubljana. Kulturna baština
KOS, P. 2012 The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material / Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva. Arheološki vestnik, 63, 265–300. Kulturna baština
KOS, P. 2013 Claustra Alpium Iuliarum-Protecting late Roman Italy. Studia Europaea Gnesnensia, 7, 233–261. Kulturna baština
KOS, P. 2014 Barriers in the Julian Alps and Notitia Dignitatum / Zapore v Julijskih Alpah in Notitia Dignitatum. Arheološki vestnik, 65, 409–422. Kulturna baština
KOS, P. 2015 Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, Vestnik XXVI, Ljubljana. Kulturna baština
KOS, P. 2017 Ajdovščina (Castra) – novčne najdbe iz naselbinskih plasti zunaj obzidja. Pomen novcev za interpretacijo najdišča / Ajdovščina (Castra) – coin finds from the extra muros settlement. The significance of the coins for the interpretation of the site. Arheološki vestnik, 68, 295–323. Kulturna baština
KOS, P. 2019 Claustra Alpium Iuliarum – Ad Pirum (Hrušica). U: Djurić, B., Teržan, B. (ur.) Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve. Varovanje in prezentacija, Razprave, 38, Ljubljana, 93–108. Kulturna baština
KROFEL, M. 2011 Volkovi in njihova vloga v naravi, Svet ptic, 17(4), 24–26. Prirodna baština
KROFEL, M., LUŠTRIK, R., ČERNE, R., BARTOL, M. 2018 Spremljanje populacije volka v Sloveniji, Lovec, 9, 400–405. Prirodna baština
KUSETIČ, J. 2008 Claustra Alpium Iuliarum – taktični vidiki zapornih zidov in glavni vpadni liniji v Italijo. Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kulturna baština
KUSETIČ, J. 2015 Overview of the recent research on the Late Roman claustra Alpium Iuliarum defence system. Arheo, 32, 23–36. Kulturna baština
KUSETIČ, J., KOS, P., BREZNIK, A., STOKIN, M. 2014 Claustra Alpium Iuliarum – med raziskovanjem in upravljanjem / Claustra Alpium Iuliarum – Between Research and Management, Ljubljana. Kulturna baština
LEBEN, F., ŠUBIC, Z. 1990 Poznoantični kastel Vrh Brsta pri Martinj Hribu na Logaški planoti / Das spätantike Kastell Vrh Brsta bei Martinj Hrib auf dem Karstplateau von Logatec. Arheološki vestnik, 41, 313–354. Kulturna baština
LIPOVAC VRKLJAN, G., ŠILJEG, B. 2007 Istraživanja Liburnskoga obrambenog sustava u Prezidu 2006. Annales Instituti Archaeologici, III, 79–82. Kulturna baština
MARINKO, U., SEVER, M. 2019 Sodelovanje in partnerstvo z lovci in drugimi prebivalci lokalnih skupnosti je ključno za dolgoročno ohranitev risa pri nas, Lovec, 12, 561–563. Prirodna baština
MATEJČIĆ, R. 1969 Sedam godina rada u istraživanju Liburnijskog limesa. Osiječki zbornik, 12, 25–38. Kulturna baština
MÜLLNER, A. 1879 Emona: Archäologische Studien aus Krain, Laibach. Kulturna baština
MÜLLNER, A. 1900 Der Römische Limes in den Italischen Grenzgebirgen. Argo, 8, 201–204, 220–222. Kulturna baština
NAPOLI, J., REBUFFAT, R. 1993 Clausurae. La frontière, Travaux de la maison de l’Orient, 21, 35–43. Kulturna baština
OSMUK, N. 1997 Ajdovščina – Castra. Stanje arheoloških raziskav (1994) / Ajdovščina – Castra. Forschungsstand (1994). Arheološki vestnik, 48, 119–130. Kulturna baština
OSMUK, N., SVOLJŠAK, D., ŽBONA TRKMAN, B. 1994 Ajdovščina-Castra. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov, 183, Ljubljana. Kulturna baština
PAPI, F., MAURI, E., PESARO, S., TROMBA, G., MANCINI, L. 2018 Analysis of the skull of Proteus anguinus anguinus by high-resolution X-ray computed microtomography / Analiza lobanje Proteus anguinus anguinus z uporabo visokoločljivostne rentgenske računalniške mikrotomografije, Natura Sloveniae, 20(2), 43–45. Prirodna baština
PENKO, A. 2005 Predjama in Hrušica – kronološka in tipološka označitev drobnih najdb, ter njuna vpetost v rimskodobno cestno omrežje. Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kulturna baština
PETRU, P. 1965 Lanišče pri Kalcah, Logatec. Varstvo spomenikov, 9, 146. Kulturna baština
PETRU, P. 1967 Neuere Grabungen an den Claustrae Alpium Iuliarum. U: Studien zu den Militärgrenzen Roms, Vorträge des 6. Internationalen Limeskongress in Süddeutschland, Beihefte der Bonner Jahrbücher, 19, Köln, Graz, 122–126. Kulturna baština
PETRU, P. 1969 Najnovija istraživanja Julijskih Alpa. Osječki zbornik, 12, 5–24. Kulturna baština
PETRU, P. 1972 Novejše arheološke raziskave Claustra Alpium Iuliarum in kasnoanričnih utrdb v Sloveniji / Recenti ricerche archeologiche delle Claustra Alpium Iuliarum e delle fortificazioni tardo antiche in Slovenia. Arheološki vestnik, 32, 343–366. Kulturna baština
PETRU, P. 1977 Hrušica. Varstvo spomenikov, 21, 219–222. Kulturna baština
PETRU, P. 1983 Eine bisher Unbekannte Römerstrasse und die Sperrmaueren auf der Hrušica. Archaeologia Iugoslavica, 20-21 (1980–81), 132–135. Kulturna baština
PFLAUM, V. 2000 Claustra Alpium Iuliarum in barbari: najdbe poznorimske vojaške opreme in orožja ter sočasne zgodnje barbarske najdbe na ozemlju današnje Slovenije. Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kulturna baština
PFLAUM, V. 2004 Poznorimski obrambni in vojaški sledovi v 5. st. na ozemlju sedanje Slovenije. Doctoral dissertation, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kulturna baština
PREMERSTEIN, A. von, RUTAR, S. 1899 Römische Strassen und Befestigungen in Krain, Wien. Kulturna baština
PUSCHI, A. 1901 Limes Italicus orientalis o i valli romani delle Giulie. Archeografo triestino, NS 24 (supplemento), 151–169. Kulturna baština
RADIĆ ŠTIVIĆ, N., BEKIĆ, L. (ur.) 2009 Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo / Principia di tarsatica. Quartiere-generale D’epoca tardoantica, Rijeka. Kulturna baština
SARIJA, B. 1939 Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 20 (1–4), 115-151. Kulturna baština
SCHEIN, V. 1988 Claustra Alpium Iuliarum. Prezid. Seminar paper. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kulturna baština
SIMONČIČ, T., BONČINA, A. 2018 Mnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva / Slovenian public opinion on the importance of forests and forest management, Acta Silvae et Ligni, 117, 17–34. Prirodna baština
SKET, B., GOGALA, M., KUŠTOR, V. (ur.) 2003 Živalstvo Slovenije, Ljubljana. Prirodna baština
SLABE, M. 1979 Nova podoba arheološkega območja Turnovšče nad Vrhniko / The new appearance of the archaeological site of Turnovšče above Vrhnika. Varstvo spomenikov, 22, 123–144. Kulturna baština
STARAC, R. 1996 Rezultati najnovijih arheoloških istraživanja na području općine Matulji. Liburnijske teme, 9, 7–15. Kulturna baština
STARAC, R. 2004 Prikaz rezultata poskusnih arheoloških iztraživanja na Gradini kod Pasjaka. U: Kudiš, N., Vicelja, M. (ur.) Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof.dr. Radmile Matejčić, Rijeka, 27–35. Kulturna baština
STARAC, R. 2011 Liburnijski limes: arheološko-konzervatorski radovi na lokalitetima Vranjeno i Za Presikom / Liburnian limes: archaeological-conservation works at the localities of Vranjeno and Za Presikom. U: Šnajdar, I. (ur.) Zbornik katedre Čakavskog sabora Društva za povjesnicu Klana, 8, Klana, 2013–224. Kulturna baština
STERGAR, M., BARTOL, M., ČERNE, R., MARENČE, M. 2019 Štetje medvedov na stalnih števnih mestih – pomembna metoda za boljše upravljanje naše medvedje populacije, Lovec, 4, 170–173. Prirodna baština
STICOTTI, P. 1937 Il Limes delle Alpi Giulie. Il Limes Romano, 2, Roma. Kulturna baština
ŠAŠEL, J. 1975 Rimske ceste v Sloveniji. U: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana, 180. Kulturna baština
ŠAŠEL, J. 1988 Ad Pirum: rimska štabna baza na Hrušici. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov, 159. Kulturna baština
ŠAŠEL, J., PETRU, P. (ur.) 1971 Claustra Alpium Iuliarum I, Ljubljana. Kulturna baština
ŠAŠEL, J., URLEB, M. 1971 Arheološka raziskovanja na Benetah. Mladinski raziskovalni tabori 1970, Trbovlje, 29–36. Kulturna baština
ŠAŠEL KOS, M., LONGYKA, I. 1999 Tabula Peutingeriana. U: Voglar, D. (ur.) Enciklopedija Slovenije, Vol. 13, Ljubljana, 191. Kulturna baština
ŠTEKAR, A. 2013 Poskus lociranja bitke pri Frigidu leta 394 na območju med Sanaborjem in Colom. Annales, 23 (1), 1–14. Kulturna baština
TALBERT, R. J. A. 2010 Rome’s world: The Peutinger map reconsidered, Cambridge. Kulturna baština
ULBERT, T. 1981 Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Vol. 31, München. Kulturna baština
URLEB, M. 1965 Strmica nad Vrhniko. Varstvo spomenikov, 9, 185–186. Kulturna baština
URLEB, M. 1974 Benete pri Cerknici. Varstvo spomenikov, 17–19/1, 115. Kulturna baština
VANNESSE, M. 2007 I Claustra Alpium Iuliarum: un riesame della questione circa la difesa del confine nord-orientale dell’Italia in epoca tardoromana. Aquileia Nostra, 748, 313–339. Kulturna baština
VIŠNJIĆ, J. 2016 Nove spoznaje o obrambenom sustavu Claustra Alpium Iuliarum. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 7, 13–34. Kulturna baština
VUGA, D. 1982 Konserviranje stolpa XXXIV na poznorimskem zapornem zidovju nad Vrhniko. Varstvo spomenikov, 24, 47–49. Kulturna baština