Projekt Claustra+

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma (CLAUSTRA+)

PROGRAM: Interreg V-A Slovenija – Hrvaška

PREDNOSTNA OS 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

TEMATSKI CILJ 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma

VREDNOST PROJEKTA: 1.779.988,15 EUR (ESRR: 1.512.989,90 EUR)

VIRI FINANCIRANJA: Evropski sklad za regionalni razvoj (85%) v okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020

TRAJANJE PROJEKTA: 01. avgust 2017–31. januar 2020

O PROJEKTU:

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo predvsem v gozdnatih območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in gozdarstva. Žal so deležniki te dediščine izredno razdrobljeni, ostanki pa niso ustrezno konservirani, prezentirani in dostopni, zato je nujno potrebno povečati njihovo prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične rute in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in za stabilno upravljanje kulturno-turistične rute bo s pristopom od spodaj navzgor vzpostavljen čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta je namenjen izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To bo doseženo preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti, vključno z vzpostavitvijo treh didaktičnih info točk. Pospešili bomo turistični razvoj programskega območja in ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki lahko stopi ob bok sorodnim destinacijam v tujini, kot sta Dežela Hadrijanovega zidu ali nemški limes.

GLAVNI CILJI PROJEKTA: Vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma »Claustra Alpium Iuliarum«.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Razvoj proizvoda kulturnega in zelenega turizma CLAUSTRA:

  • vzpostavitev vodil za razvoj destinacije in priprava načrta promocije za produkt CLAUSTRA,
  • oblikovanje kulturno-turistične rute in itinerarjev,
  • oblikovanje konzorcija CLAUSTRA in delovne skupine »Open Claustra«,
  • seminarji za vodiče in turoperaterje,
  • priprava elektronskega priročnika za vodiče in turoperaterje,
  • pustolovska vodstva,
  • sistematična promocija turističnega proizvoda,
  • izdelava mobilne aplikacije,
  • izdaja brošure in zemljevida kulturno-turistične rute, priprava promocijskega gradiva za turoperaterje,
  • izlet 50 turopreaterjev in turističnih novinarjev,
  • živa zgodovina (rimski dan, rimska noč v naravi, oživitev rimskega tabora),
  • tematski čezmejni kolesarski in pohodniški dogodki,
  • tematske delavnice in javne projekcije filma CLAUSTRA.

2. Aktivna konservacija in povečanje dostopnosti:

  • raziskave in konservacija arheoloških ostalin, terenske raziskave naravne dediščine in habitatov kakor tudi modeliranje antične vegetacije na območjih zapornega sistema,
  • participativno vzdrževanje (čistilne akcije na arheoloških ostankih in dostopnih poteh),
  • priprava študije izvedljivosti za ravnanje z arheološkimi ostanki z namenom zmanjševanja negativnega učinka vegetacije na arheološke ostanke,
  • vzpostavitev nove pohodniške poti ob Ajdovskem zidu na Vrhniki,
  • postavitev tabel na obstoječih poteh,
  • postavitev info tabel in 4 »arheostereoskopov« ob arheoloških ostankih,
  • vzpostavitev didaktičnih info točk na Vrhniki in Reki,
  • priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev večjega interpretacijskega centra CLAUSTRA v zaledju Reke,
  • gostovanje razstave »Claustra Alpium Iuliarum« na osmih lokacijah in postavitev nove interaktivne razstave na dveh lokacijah.

PROJEKTNI PARTNERJI:

 1. Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
 2. Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
 3. Narodni muzej Slovenije
 4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 5. Hrvatski restauratorski zavod
 6. Primorsko-goranska županija
 7. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 8. Prirodoslovni muzej Rijeka
 9. Turistička zajednica Kvarnera