Research Area

Welcome to our research area!

The reaearch area is primarily intended for the researchers who would like to know more about the Late Roman barrier system claustra Alpium Iuliarum or the natural heritage in its surroundings. In the table below, there is a wide range of professional articles and monographs as well as some other contributions with highly useful content.

We wish you pleasant reading and exploration!

Brochures
Scientific Articles and Books

AUTHOR YEAR TITLE HERITAGE TYPE
BĂJENARU, C. 2010 Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca. Cultural heritage
BITELLI, R. 1999 Claustra Alpium Iuliarum, Rapalska meja in fašizem: arheologija kot primer kontinuitete, Koper. Cultural heritage
BLAZNIK, P. 1969 Zahodna meja Logaškega gospostva po urbarju iz 1630 in po skici iz 1771. Loški razgledi, 16, 105–111. Cultural heritage
BLEČIĆ, M. 2001 Prilog poznavanju antičke Tarsatike / Un appunto di conoscenza di Tarsatica antica. Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 34, 65–122. Cultural heritage
BRANK, R. 1973 Rimski vodovodi na Loškem. Loški razgledi 20, 29–36. Cultural heritage
BRANK, R. 1979 Sledovi nasipov poznoantičnih obrambnih zapor pri Novi Oselici. Loški razgledi 26, 18–23. Cultural heritage
BRATOŽ, R. 1994 Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev. Zgodovinski časopis, 48, 27–35. Cultural heritage
BREEZE, D. 2007 Roman frontiers in Britain, Bristol. Cultural heritage
BURNIK, M. 2007 Moj kraj skozi čas. Življenje pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko, Sovodenj. Cultural heritage
CHRISTIE, N. 1991 The Alps as a frontier (AD 168–774). Journal od Roman archaeology, 4, 410–430. Cultural heritage
CIGLENEČKI, S. 1985 Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. Arheološki vestnik, 36, 255–284. Cultural heritage
CIGLENEČKI, S. 1994 Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundheit der Spätantike in Slowenien. Arheološki vestnik, 45, 239–266. Cultural heritage
CIGLENEČKI, S. 2015 Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the South Eastern Alps / Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utrjena krajina v Jugovzhodnih Alpah. In: Istenič, J., B. Laharnar, B., Horvat, J. (Eds.) Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem. Katalogi in monografije, 41, Ljubljana, 385–430. Cultural heritage
CIGLENEČKI, S. 2016 Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes and the defence of Italy in the final part of the Late Roman period. Arheološki vestnik, 67, 409–424. Cultural heritage
DEPOLI, G. 1912 Di una pretesa iconografia del vallo romano. Bullettino della deputazione fiumana di storia patria, 2, 119–121. Cultural heritage
DOLINAR, B., VREŠ, B. 2012 Pregled flore Mišje doline in zgornjega porečja Rašice (Dolenjska, Slovenija) / A Survey of Flora of the valley Mišja dolina and the upper river basin of Rašica (Dolenjska region, Slovenia), Hladnikia, 30, 3–37. Natural heritage
DOLINAR, B., VREŠ, B., DAKSKOBLER, I. 2013 Pregled znanih in nova nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) na Dolenjskem / Review of known and new localities of Primula carniolica in Dolenjska (southern Slovenia), Hladnikia, 32, 3–21. Natural heritage
DOLINAR, B., VREŠ, B., DAKSKOBLER, I., SCHEIN, V., STERGARŠEK, J. 2015 Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v Notranjskem regijskem parku / Review of localities of Primula carniolica in the Notranjska Regional Park (southern Slovenia), Hladnikia, 36, 31–45. Natural heritage
DOLINAR, B., DAKSKOBLER, I., JOGAN, N., VREŠ, B. 2017 Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v osrednjem delu njegovega areala / Review of Primula carniolica localities in the central part of its distribution area (Slovenia), Hladnikia, 39, 18–32. Natural heritage
EAGLE, J. 1989 Testing plumbatae. In: van Driel-Murray, C. (Ed.) Roman Military Equipment: the Sources of Evidence (Proceedings of the Fifth Roman Military Equipment Conference). Bar International Series, 476, Oxford, 247–253. Cultural heritage
FABEC, T. 2017 Ajdovščina. Mestno jedro in arheološko najdišče Castra, Monografije CPA, 4, Ljubljana. Cultural heritage
GAMS, I. 2003 Kras v Sloveniji v prostoru in času, Ljubljana. Natural heritage
HITZINGER, P. 1954 Rimski zidovi na Hrušici. Novice, 12, 358–359. Cultural heritage
HITZINGER, P. 1854a Die Römerstrasse über die Julischen Alpen und deren Befestigung. Mittheilungen des Historischen Vereins für Krain, 9, 4–88. Cultural heritage
HORVAT, J. 1990 Nauportus (Vrhnika), Ljubljana. Cultural heritage
HÖCK, A. 2008 Considerazioni sulle fibule tardoromane del tipo Hrušica. In: Buora, M., Seidel, S. (Eds.) Fibule antiche del Friuli, Udine, 55–61. Cultural heritage
JERINA, K., KROFEL, M., JANČAR, T. 2014 Pregled učinkov odstrela volkov v Sloveniji in presoja skladnosti odstrela z določili habitatne direktive / Review of wolf culling effects in Slovenia and assessment of its compliance with the habitat directive regulations, Varstvo narave, 27, 51–71. Natural heritage
KLEMENC, J. 1962–64 Rakitna. Varstvo spomenikov, 9, 152. Cultural heritage
KOS, P. 1986 The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca. 300 BC – AD 1000, Ljubljana. Cultural heritage
KOS, P. 2012 The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material / Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva. Arheološki vestnik, 63, 265–300. Cultural heritage
KOS, P. 2013 Claustra Alpium Iuliarum-Protecting late Roman Italy. Studia Europaea Gnesnensia, 7, 233–261. Cultural heritage
KOS, P. 2014 Barriers in the Julian Alps and Notitia Dignitatum / Zapore v Julijskih Alpah in Notitia Dignitatum. Arheološki vestnik, 65, 409–422. Cultural heritage
KOS, P. 2015 Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, Vestnik XXVI, Ljubljana. Cultural heritage
KOS, P. 2017 Ajdovščina (Castra) – novčne najdbe iz naselbinskih plasti zunaj obzidja. Pomen novcev za interpretacijo najdišča / Ajdovščina (Castra) – coin finds from the extra muros settlement. The significance of the coins for the interpretation of the site. Arheološki vestnik, 68, 295–323. Cultural heritage
KOS, P. 2019 Claustra Alpium Iuliarum – Ad Pirum (Hrušica). In: Djurić, B., Teržan, B. (Eds.) Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve. Varovanje in prezentacija, Razprave, 38, Ljubljana, 93–108. Cultural heritage
KROFEL, M. 2011 Volkovi in njihova vloga v naravi, Svet ptic, 17(4), 24–26. Natural heritage
KROFEL, M., LUŠTRIK, R., ČERNE, R., BARTOL, M. 2018 Spremljanje populacije volka v Sloveniji, Lovec, 9, 400–405. Natural heritage
KUSETIČ, J. 2008 Claustra Alpium Iuliarum – taktični vidiki zapornih zidov in glavni vpadni liniji v Italijo. Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Cultural heritage
KUSETIČ, J. 2015 Overview of the recent research on the Late Roman claustra Alpium Iuliarum defence system. Arheo, 32, 23–36. Cultural heritage
KUSETIČ, J., KOS, P., BREZNIK, A., STOKIN, M. 2014 Claustra Alpium Iuliarum – med raziskovanjem in upravljanjem / Claustra Alpium Iuliarum – Between Research and Management, Ljubljana. Cultural heritage
LEBEN, F., ŠUBIC, Z. 1990 Poznoantični kastel Vrh Brsta pri Martinj Hribu na Logaški planoti / Das spätantike Kastell Vrh Brsta bei Martinj Hrib auf dem Karstplateau von Logatec. Arheološki vestnik, 41, 313–354. Cultural heritage
LIPOVAC VRKLJAN, G., ŠILJEG, B. 2007 Istraživanja Liburnskoga obrambenog sustava u Prezidu 2006. Annales Instituti Archaeologici, III, 79–82. Cultural heritage
MARINKO, U., SEVER, M. 2019 Sodelovanje in partnerstvo z lovci in drugimi prebivalci lokalnih skupnosti je ključno za dolgoročno ohranitev risa pri nas, Lovec, 12, 561–563. Natural heritage
MATEJČIĆ, R. 1969 Sedam godina rada u istraživanju Liburnijskog limesa. Osiječki zbornik, 12, 25–38. Cultural heritage
MÜLLNER, A. 1879 Emona: Archäologische Studien aus Krain, Laibach. Cultural heritage
MÜLLNER, A. 1900 Der Römische Limes in den Italischen Grenzgebirgen. Argo, 8, 201–204, 220–222. Cultural heritage
NAPOLI, J., REBUFFAT, R. 1993 Clausurae. La frontière, Travaux de la maison de l’Orient, 21, 35–43. Cultural heritage
OSMUK, N. 1997 Ajdovščina – Castra. Stanje arheoloških raziskav (1994) / Ajdovščina – Castra. Forschungsstand (1994). Arheološki vestnik, 48, 119–130. Cultural heritage
OSMUK, N., SVOLJŠAK, D., ŽBONA TRKMAN, B. 1994 Ajdovščina-Castra. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov, 183, Ljubljana. Cultural heritage
PAPI, F., MAURI, E., PESARO, S., TROMBA, G., MANCINI, L. 2018 Analysis of the skull of Proteus anguinus anguinus by high-resolution X-ray computed microtomography / Analiza lobanje Proteus anguinus anguinus z uporabo visokoločljivostne rentgenske računalniške mikrotomografije, Natura Sloveniae, 20(2), 43–45. Natural heritage
PENKO, A. 2005 Predjama in Hrušica – kronološka in tipološka označitev drobnih najdb, ter njuna vpetost v rimskodobno cestno omrežje. Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Cultural heritage
PETRU, P. 1965 Lanišče pri Kalcah, Logatec. Varstvo spomenikov, 9, 146. Cultural heritage
PETRU, P. 1967 Neuere Grabungen an den Claustrae Alpium Iuliarum. In: Studien zu den Militärgrenzen Roms, Vorträge des 6. Internationalen Limeskongress in Süddeutschland, Beihefte der Bonner Jahrbücher, 19, Köln, Graz, 122–126. Cultural heritage
PETRU, P. 1969 Najnovija istraživanja Julijskih Alpa. Osječki zbornik, 12, 5–24. Cultural heritage
PETRU, P. 1972 Novejše arheološke raziskave Claustra Alpium Iuliarum in kasnoanričnih utrdb v Sloveniji / Recenti ricerche archeologiche delle Claustra Alpium Iuliarum e delle fortificazioni tardo antiche in Slovenia. Arheološki vestnik, 32, 343–366. Cultural heritage
PETRU, P. 1977 Hrušica. Varstvo spomenikov, 21, 219–222. Cultural heritage
PETRU, P. 1983 Eine bisher Unbekannte Römerstrasse und die Sperrmaueren auf der Hrušica. Archaeologia Iugoslavica, 20-21 (1980–81), 132–135. Cultural heritage
PFLAUM, V. 2000 Claustra Alpium Iuliarum in barbari: najdbe poznorimske vojaške opreme in orožja ter sočasne zgodnje barbarske najdbe na ozemlju današnje Slovenije. Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Cultural heritage
PFLAUM, V. 2004 Poznorimski obrambni in vojaški sledovi v 5. st. na ozemlju sedanje Slovenije. Doctoral dissertation, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Cultural heritage
PREMERSTEIN, A. von, RUTAR, S. 1899 Römische Strassen und Befestigungen in Krain, Wien. Cultural heritage
PUSCHI, A. 1901 Limes Italicus orientalis o i valli romani delle Giulie. Archeografo triestino, NS 24 (supplemento), 151–169. Cultural heritage
RADIĆ ŠTIVIĆ, N., BEKIĆ, L. (Eds.) 2009 Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo / Principia di tarsatica. Quartiere-generale D’epoca tardoantica, Rijeka. Cultural heritage
SARIJA, B. 1939 Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 20 (1–4), 115-151. Cultural heritage
SCHEIN, V. 1988 Claustra Alpium Iuliarum. Prezid. Seminar paper. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Cultural heritage
SIMONČIČ, T., BONČINA, A. 2018 Mnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva / Slovenian public opinion on the importance of forests and forest management, Acta Silvae et Ligni, 117, 17–34. Natural heritage
SKET, B., GOGALA, M., KUŠTOR, V. (Eds.) 2003 Živalstvo Slovenije, Ljubljana. Natural heritage
SLABE, M. 1979 Nova podoba arheološkega območja Turnovšče nad Vrhniko / The new appearance of the archaeological site of Turnovšče above Vrhnika. Varstvo spomenikov, 22, 123–144. Cultural heritage
STARAC, R. 1996 Rezultati najnovijih arheoloških istraživanja na području općine Matulji. Liburnijske teme, 9, 7–15. Cultural heritage
STARAC, R. 2004 Prikaz rezultata poskusnih arheoloških iztraživanja na Gradini kod Pasjaka. In: Kudiš, N., Vicelja, M. (Eds.) Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof.dr. Radmile Matejčić, Rijeka, 27–35. Cultural heritage
STARAC, R. 2011 Liburnijski limes: arheološko-konzervatorski radovi na lokalitetima Vranjeno i Za Presikom / Liburnian limes: archaeological-conservation works at the localities of Vranjeno and Za Presikom. In: Šnajdar, I. (Ed.) Zbornik katedre Čakavskog sabora Društva za povjesnicu Klana, 8, Klana, 2013–224. Cultural heritage
STERGAR, M., BARTOL, M., ČERNE, R., MARENČE, M. 2019 Štetje medvedov na stalnih števnih mestih – pomembna metoda za boljše upravljanje naše medvedje populacije, Lovec, 4, 170–173. Natural heritage
STICOTTI, P. 1937 Il Limes delle Alpi Giulie. Il Limes Romano, 2, Roma. Cultural heritage
ŠAŠEL, J. 1975 Rimske ceste v Sloveniji. In: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana, 180. Cultural heritage
ŠAŠEL, J. 1988 Ad Pirum: rimska štabna baza na Hrušici. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov, 159. Cultural heritage
ŠAŠEL, J., PETRU, P. (Eds.) 1971 Claustra Alpium Iuliarum I, Ljubljana. Cultural heritage
ŠAŠEL, J., URLEB, M. 1971 Arheološka raziskovanja na Benetah. Mladinski raziskovalni tabori 1970, Trbovlje, 29–36. Cultural heritage
ŠAŠEL KOS, M., LONGYKA, I. 1999 Tabula Peutingeriana. In: Voglar, D. (Ed.) Enciklopedija Slovenije, Vol. 13, Ljubljana, 191. Cultural heritage
ŠTEKAR, A. 2013 Poskus lociranja bitke pri Frigidu leta 394 na območju med Sanaborjem in Colom. Annales, 23 (1), 1–14. Cultural heritage
TALBERT, R. J. A. 2010 Rome’s world: The Peutinger map reconsidered, Cambridge. Cultural heritage
ULBERT, T. 1981 Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Vol. 31, München. Cultural heritage
URLEB, M. 1965 Strmica nad Vrhniko. Varstvo spomenikov, 9, 185–186. Cultural heritage
URLEB, M. 1974 Benete pri Cerknici. Varstvo spomenikov, 17–19/1, 115. Cultural heritage
VANNESSE, M. 2007 I Claustra Alpium Iuliarum: un riesame della questione circa la difesa del confine nord-orientale dell’Italia in epoca tardoromana. Aquileia Nostra, 748, 313–339. Cultural heritage
VIŠNJIĆ, J. 2016 Nove spoznaje o obrambenom sustavu Claustra Alpium Iuliarum. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 7, 13–34. Cultural heritage
VUGA, D. 1982 Konserviranje stolpa XXXIV na poznorimskem zapornem zidovju nad Vrhniko. Varstvo spomenikov, 24, 47–49. Cultural heritage